Bất động sản

Hà Nội tổ chức rà soát đối với loại hình chung cư, nhà tập thể cũ

05/03/2019 11:08 Bản để in

(ĐTCK) Công an Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 115/CAHN-PV01-PC07 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố trong năm 2019.

Hà Nội tổ chức rà soát đối với loại hình chung cư, nhà tập thể cũ

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình đề ra, Công an Thành phố đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tổ chức rà soát đối với loại hình chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn Thành phố để thống nhất đưa vào danh sách.

Tổ chức rà soát, đề xuất nguồn kinh phí khắc phục những tồn tại, thiếu sót đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý (bao gồm: 1.147 cơ sở đã được UBND Thành phố phê duyệt; 170 cơ sở phát sinh; các cơ sở thuộc loại hình nhà chung cư, tập thể cũ đã rà soát) gửi về Công an Thành phố trước ngày 15/5/2019 để tập hợp, báo cáo Sở Tài chính.

Sở Tài chính căn cứ kết quả rà soát, đề xuất nguồn kinh phí của các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 30/8/2019.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo lực lượng Công an, các phòng, ban liên quan hướng dẫn các cơ sở ngoài ngân sách nhà nước xây dựng Kế hoạch tổ chức khắc phục, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các cơ sở; báo cáo định kỳ hàng tháng về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nghị quyết 05 Thành phố theo quy định.

Linh Việt
CAHN
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê