Quy hoạch

Hủy cơ chế tài chính các khu tái định cư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

04/10/2021 14:50 Bản để in

UBND tỉnh Quảng Nam hủy cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Hủy cơ chế tài chính các khu tái định cư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định hủy Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận đất tái định cư.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (Công ty KHCL) khẩn trương làm việc với Sở Xây dựng để hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung các hồ sơ trên nền hồ sơ thủ tục đã thực hiện, đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật về nhà ở, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và Công ty KHCL xác định tổng số lô bố trí tái định cư, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Công ty KHCL tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất,… theo hướng chủ yếu là đất tái định cư đảm bảo nguồn thu đất ở tái định cư bù đắp vốn đầu tư (trường hợp tổng nguồn thu đất ở tái định cư lớn hơn vốn đầu tư thì Công ty nộp khoản chênh lệch này vào ngân sách nhà nước (nộp ngân sách tỉnh).

Trường hợp nguồn thu đất ở tái định cư nhỏ hơn vốn đầu tư thì điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô dự án để bổ sung đất tái định cư (phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt) để cân đối chi phí đầu tư hoặc “cắt giảm” phạm vi dự án...

Phần diện tích còn lại (đất ở khai thác, đất thương mại, dịch vụ), UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, đề xuất phương án khai thác, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty KHCL hoàn thiện, bổ sung các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; thẩm định trình phê duyệt theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chủ trì cùng các ngành liên quan xác định tổng chi phí đầu tư các khu tái định cư theo khối lượng, đơn giá, định mức và các chế độ chính sách về xây dựng tương ứng từng thời điểm Công ty thực hiện đầu tư làm cơ sở xác định giá đất theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, các ngành liên quan hướng dẫn Công ty KHCL thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 09/9/2021, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Kết luận tại cuộc họp này, ông Nguyễn Hồng Quang giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty KHCL hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và khẩn trương tham mưu điều chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan theo Luật Nhà ở đối với 3 dự án: Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2, Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3, Khu tái định cư Sơn Viên để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án.

Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn Công ty KHCL lập hồ sơ, xác định điểm dừng kỹ thuật để quyết toán giá trị công trình và bàn giao cho địa phương quản lý Khu tái định Nồi Rang, Khu tái định cư ven biển Bình Dương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021.

Ông Quang yêu cầu Công ty KHCL cung cấp đẩy đủ các hồ sơ liên quan đến chi phí và thẩm định chi phí đầu tư các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá đất theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì xây dựng phương án giá đất (hoặc thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng phương án giá đất) các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, theo hướng: Hiệu số giữa doanh thu đất tái định cư với các khoản chi phí liên quan đến đầu tư dự án không có chênh lệch hoặc có chênh lệch thấp.

"Trường hợp doanh thu đất tái định cư lớn hơn tổng chi phí thì nhà đầu tư nộp khoản chênh lệch vào ngân 2 sách nhà nước. Trường hợp doanh thu đất tái định cư nhỏ hơn tổng chi phí thì xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô dự án để bổ sung đất tái định cư", ông Qung kết luận.

Về xác định giá đất tái định cư, đối với các lô đất đã bố trí cho dân thì tính theo giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt (trong đó bao gồm 164 lô đã có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Đối với các lô đất còn lại thì giá đất = (tổng chi phí trừ (-) tổng tiền đất tái định cư đã bố trí cho dân có xem xét đến giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường) chia (:) diện tích đất tái định cư còn lại. Phần diện tích đất này, Công ty KHCL chịu trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư theo quy định.

Về tổng chi phí đầu tư xây dựng phải tính đúng, đầy đủ và được Sở Xây dựng thẩm định, bao gồm: Chi phí xây lắp (trường hợp Công ty KHCL đã sử dụng chi phí dự phòng thì Công ty phải báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép cập nhật vào chi phí dự án).

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của chính các dự án theo các Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (kể cả phần khái toán) và phê duyệt quyết toán, trong đó có khoản tiền lệ phí trước bạ phải nộp khi lập thủ tục cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất tái định cư cho các hộ dân được bố trí tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Sau khi xây dựng phương án giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo cho các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Công ty KHCL tham gia góp ý và tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trước ngày 30/9/2021 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Công ty KHCL chịu trách nhiệm làm việc với Sở Xây dựng để được hướng dẫn bổ sung đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án, lập hồ sơ xác định điểm dừng kỹ thuật để quyết toán giá trị công trình Khu tái định Nồi Rang, Khu tái định cư ven biển Bình Dương và bàn giao cho địa phương tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4482/UBND-KTTH ngày 20/7/2021.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty KHCL cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu liên quan đến chi phí đầu tư các dự án Khu tái định cư để Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

Linh Đan
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê