Quy hoạch

Quảng Ngãi sẽ thu hồi những dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng

22/08/2022 15:11 Bản để in

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các Sở, Ban, địa phương rà soát, tham mưu tỉnh thu hồi những dự án chậm tiến độ nhưng không khắc phục, không đưa đất vào sử dụng.

Quảng Ngãi sẽ thu hồi những dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng

Dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh thi công 10 năm vẫn dở dang. Ảnh: Thanh Chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo" trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hoạt động xây dựng thị trường bất động sản và nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Ông Minh yêu cầu Ban quản lý phối hợp chặt chẽ với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban ngành liên quan trong việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; chủ động triển khai lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển cho các đô thị, khu vực phát triển đô thị thuộc địa bàn quản lý và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban quản lý kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn; Cung cấp thông tin, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án thuộc địa bàn quản lý; kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền các dự án chậm tiến độ thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Ông Minh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt và công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai lập, trình phê duyệt Chương trình phát triển cho các đô thị, khu vực phát triển đô thị thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; Rà soát các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư để có phương án kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm đối với những dự án chậm tiến độ.

Ông Minh giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục, góp phần giải quyết tình trạng “dự án treo”; Lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị được duyệt; tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi đối với những dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với quy định…

Thanh Chung
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê